Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Espina

Serra Trobem el topònim en dos moments prou diferents de la documentació consultada: primerament, a l’inici del segle XVI, concretament l’any 1501, com a «Serra de·la spina» (Cartes de Stas Creus y Estimes, f. 41v) i «la Spnia» (Llibre d’estimes, f. 215, en un cas prou evident de lapsus calami); segonament, al segle XVIII, ambContinua llegint “Espina”