Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Condals

Partida i séquia Topònim molt present en les fonts documentals més primerenques, del 1501, en què hi apareix amb una àmplia varietat de grafies: a les Cartes de Stas Creus y Estimes, amb les formes «los Condals» (f. 8v), «Siquia Condal» (f. 54v) i «les Compdals» (f. 206); al Llibre d’estimes, amb la forma «Comdals»Continua llegint “Condals”

Golerons

Séquia Topònim molt primerenc, de l’inici del segle XVI, tot i que presumiblement força anterior, que es troba al f. 40 de les Cartes de Stas Creus y Estimes, amb la forma «siquia de·na golerons». En documents posteriors, no l’hem tornat a localitzar. Del llatí gŭla, gŭlae (‘gola’), que va donar el derivat goleró comContinua llegint “Golerons”

Sinoga

Partida i séquia Tot i que resulta difícil identificar-lo, el topònim apareix per primera i única vegada al f. 45 de les Cartes de Stas Creus y Estimes, de la primeria del segle XVI. Del llatí synagoga, manllevat del grec συναγωγή (‘assemblea’), del qual Sinoga és una contracció considerada un arcaisme. No s’especifica on s’ubicavaContinua llegint “Sinoga”

Sant Antoni

Partida, eres, horta, molí i séquia de molí L’interès del topònim, que ve d’antic, rau en la varietat de les formes documentals que ha acumulat fins als nostres dies: «sent Amtonj», «Sens Antonj», «sens Anthonj», «Sent/anthony» i «Sent anthó» (s. XVI); «San Antoni» i «Sant Antoni» (s. XVIII), i «San Anton» (s. XIX). Del llatíContinua llegint “Sant Antoni”

Vallmajor

Partida Topònim força antic, documentat almenys des del 1446, en un acte de fitació de camins, amb la grafia «Vall maior». Posteriorment, diversos llibres d’estimes el recullen com a «Valmaior» i «Balmaior» (s. XVI); «partida de Vallmajor», «Vallmajó» i «partida de Vallmajo» (s. XVIII), i «Ballmajo» (s. XIX). Del llatí uallēs, uallis (‘vall’) i delContinua llegint “Vallmajor”

Cercavins

Camí, bassa, peixera i séquia La grafia del topònim varia força entre els segles XVIII i XIX: «Sercavins» (1704), «Cercavins» (1728), «Cercabins» (18–) i «Serca Vins» (1850). Del llatí tardà circare (‘envoltar, recórrer’), derivat del llatí circa (‘al voltant de, a l’entorn de’), i del llatí uīnum, uīni (‘vi’). Topònim lligat al curs fluvial homònim,Continua llegint “Cercavins”