Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Verdú

Terme i camí Atès que el topònim es refereix a una vila de prou importància a la plana d’Urgell, aquí només s’esmentaran un parell de referències documentals vistes des de la perspectiva de la veïna ciutat de Tàrrega: «Verdu», que apareix en un acte de fitació de límits datat el 16 de maig de 1446,Continua llegint “Verdú”

Urgella

Coll i camí El topònim es manté almenys durant dos segles, des del XVI, en què es documenta com a «coll de la Urgela» (Cartes de Stas Creus y Estimes, f. 35v), fins al XVIII, en què es recull com a «coll de·la Urgella» (Estimes – Estimas, n. 737-791). D’origen iberobasc, l’arrel ur- significa ‘aigua,Continua llegint “Urgella”

Ofegat

Terme i camí Topònim molt primerenc, que ja apareix documentat en una àpoca del 5 de març de 1418, en un full sense paginar, amb la forma «Offegat», que denota una proximitat encara notòria respecte de la grafia llatina. Posteriorment, torna a aparèixer l’any 1501, a les Cartes de Stas Creus y Estimes, amb laContinua llegint “Ofegat”

Brocal

Camí Apareix en una sola ocasió al Llibre d’estimes de l’any 1501, sota la forma «lo camj del brocal», i no se’n troba cap més referència. Pel que fa a l’etimologia i la consegüent interpretació, tenim dues opcions: a) del llatí vulgar baucalis, veu derivada del grec βαύκαλις (‘gerro per refrescar-se’), i b) del tambéContinua llegint “Brocal”

Vilagrassa

Camí, pas i peixera Des del segle XVI, i de ben segur anteriorment, el topònim es documenta amb variacions en la forma: «lo pas de·bilagrasa» i «lo pas de·vilagrasa» (Cartes de Stas Creus y Estimes) i «Camj a·vilagrassa» (Llibre d’estimes); al segle XVIII, però, sembla que ja es fixa: «Vilagrassa» (Estimes/Estimas). Del llatí vulgar vilaContinua llegint “Vilagrassa”