Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Talladell

Terme, camí, horta i pla

Topònim molt antic, ja present en la documentació de l’inici del segle XV. Consta com a «Tallatell» en una lluïció de censal datada el 9 d’octubre de 1402, en pergamí. Un segle més tard, el 1501, torna a aparèixer amb dues variants: d’una banda, a les Cartes de Stas Creus y Estimes («camj […] taladel», f. 3; «terme del Taladell», f. 14v) i, de l’altra, al Llibre d’estimes («terme del taladel», f. 1v).

Podria ser un diminutiu del terme tallat, un topònim també present al sud de la comarca i que significa ‘porció de terreny espadada, abrupta, bruscament interrompuda o separada de l’altra’ (DCVB).

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: