Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Puigconill

Partida

La varietat de formes documentals relacionades amb aquest topònim és força àmplia: «Ep<arti>da puigconjl», «Puigconyll», «A·pug conjll» i «De·puig conjll», al llarg del segle XVI, i ja amb la forma actual, «Puigconill», al començament del XVIII i fins als nostres dies.

Del llatí pŏdĭum, pŏdĭi (‘basament, estilobat, plataforma’), que a la Gàl·lia va derivar en el llatí vulgar pŏdĭu (‘monticle, elevació d’un terreny’), i del també llatí cŭnīcŭlus, cŭnīcŭli (‘conill’), possiblement d’origen ibèric. Peça de terra situada al sud-est del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, entre el canal d’Urgell i la C-14.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: